Strona główna » Co to jest KPI?

Co to jest KPI?

Co to jest KPI?

Każda firma zakłada sobie cele, które chce osiągnąć. Stopień realizacji tych celów może być mierzony przy pomocy  tzw. kluczowych wskaźników efektywności (Key Performance Indicators – KPIs).

Chart on Blackboard

 

Zastosowanie KPIs daje nam wiedzę, która pozwala na bieżąco monitorować stopień realizacji naszych założeń – a to z kolei umożliwia podejmowanie szybkich decyzji, nadawanie odpowiednich priorytetów działaniom i doskonalenie strategii rozwoju firmy.

Funkcja ta ma m.in. szerokie zastosowanie w marketingu, gdzie pozwala monitorować takie czynniki, jak skuteczność kampanii reklamowych, częstotliwość i źródła odwiedzin stron internetowych, czy przełożenie działań w serwisach społecznościowych na wyniki sprzedaży.

Key Performance Indicators (KPIs) to wskaźniki umożliwiające firmom stwierdzenie w jakim stopniu ich strategiczne cele i plany są realizowane.

Wskaźniki te pozwalają na zredukowanie kompleksowych informacji o firmie i jej wynikach do niewielkiej liczby kluczowych danych, dając bardziej zrozumiałe i przyswajalne wyniki, na podstawie których możemy wyciągnąć wnioski i modyfikować sposób działania firmy.

Podejście to możemy porównać do badania stanu zdrowia pacjenta przez lekarza, w trakcie którego sprawdzenie pewnych kluczowych wskaźników: ciśnienia krwi, poziomu cholesterolu czy rytmu serca, daje lekarzowi wiedzę na temat ogólnego stanu zdrowia, co z kolei umożliwia podjęcie odpowiednich decyzji (np. co do konieczności podjęcia leczenia i jego sposobach).

Zgodnie ze słowami uznanego eksperta ds. zarządzania Petera Druckera, jeżeli coś da się zmierzyć, to tym da się też zarządzać.

KPI nie oznacza jednak wszelkiego mierzenia informacji. Z samej nazwy wynika, że chodzi tutaj o wskaźniki kluczowe – takie których pomiar przynosi miarodajne wyniki odzwierciedlające stan, w jakim znajduje się firma i stopień realizacji jej planów.

Istotna jest więc odpowiednia selekcja wskaźników, gdyż nie wszystko co da się zmierzyć jest równie istotne dla poszerzenia naszej wiedzy i wyciągnięcia prawidłowych wniosków. Z całego szeregu dostępnych możliwości wybieramy kilka lub kilkanaście wskaźników, które najlepiej świadczą o poziomie realizacji naszych celów strategicznych.

KPIs wyznaczone przez różne firmy czy organizacje będą różnić się ze względu na takie uwarunkowania, jak branża, wielkość firmy, czy jej specyficzne cechy.

Aby osiągnąć miarodajne rezultaty, konieczne jest właściwe zdefiniowanie wskaźnika w odniesieniu do konkretnej firmy i jej specyficznych potrzeb oraz wyznaczenie docelowych wartości, jakie chcemy osiągnąć.

Wskaźnik musi dotyczyć informacji, która jest dla firmy kluczowa i zakładać cel możliwy do osiągnięcia. Należy też zdefiniować okres czasu, w którym dany wskaźnik powinien osiągnąć pożądaną wartość.

Mierzenie wyników przy użyciu KPI ma na celu poszerzenie wiedzy i poprawienie wyników firmy. KPI pomagają firmie w zdefiniowaniu i osiągnięciu celów operacyjnych i strategicznych. Wiedząc, jakie elementy naszej działalności funkcjonują prawidłowo, a jakie nie przynoszą rezultatów, możemy ulepszać strategię rozwoju firmy.

Inne efekty  zastosowania KPI to  wykazanie swoich osiągnięć na zewnątrz firmy (np. żeby wykazać zgodność działań firmy z odgórnymi regulacjami, lub przedstawić wyniki zewnętrznym udziałowcom), a także monitorowanie pracy w firmie (kontrolowanie czy zakładane wskaźniki zostały osiągnięte przez pracowników).

 

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.